Informace o zpracování osobních údajů
 1. Členské firmy ze sítě PwC v regionu CEE (blíže specifikovány zde) jsou odhodlány chránit a respektovat Vaše osobní údaje.
 2. V tomto prohlášení označujeme členské firmy ze sítě PwC v regionu střední a východní Evropy jako „PwC“, „my“, „nás“ nebo „naše“, podle potřeby.
 3. Pro účely právních předpisů pro ochranu údajů jsou členské firmy ze sítě PwC v regionu CEE (blíže specifikovány zde) „společnými správci“ pro zpracování Vašich osobních údajů adresovaných v tomto prohlášení. To znamená, že všechny uvedené členské společnosti ze sítě PwC v regionu CEE společně rozhodují, proč a jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány. Znamená to také, že jsme vůči vám podle zákona společně odpovědní za toto zpracování. Vaše osobní údaje budou uloženy v náborovém systému provozovaném členskými společnostmi ze sítě PwC v regionu CEE.
 4. Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se Vašich osobních údajů, které PwC zpracovává, a/nebo práv, která vám přináleží, kontaktujte nás prosím prostřednictvím příslušného formuláře. Vaše žádosti budou dále distribuovány jednotlivým členským společnostem ze sítě PwC v regionu CEE relevantním pro Vaši žádost nebo odpovídající Vašemu trvalému pobytu (v případě připojení k naší Talent Community).
 5. PwC zpracovává Vaše osobní údaje pro následující účely a na následujících právních základech:​​​​​​​

Právní základ

Účel zpracování

 • Provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 b GDPR);
 • zákonné povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů (čl. 6 odst. 1 c GDPR);
 • souhlas, pokud uchazeč poskytne osobní údaje nad rámec toho, co je požadováno pracovněprávními předpisy (např. fotografie v životopise) (čl. 6 odst. 1 a GDPR);
 • souhlas, pokud žádost obsahuje zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) (čl. 9 odst. 2 a GDPR);
 • zpracování je oprávněné podle práva Unie nebo členského státu pokud povaha pracovní pozice vyžaduje zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů či souvisejících bezpečnostních opatření (článek 10 GDPR).
Provedení náborového procesu pro účely dané pracovní pozice
 • Souhlas (čl. 6 odst. 1 a GDPR)
Vstup do komunity talentů
 • Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 f GDPR) nebo souhlas pro krajiny, kde daný právní základ není relevantní
Vytvoření profilu pro účely zasílání upozornění týkajících se nabízených pracovních pozic (přihlášení k odběru informací o náborových akcích, pracovních příležitostech, programech a workshopech)
 • Souhlas (čl. 6 odst. 1 a GDPR)
Import dat ze sociální sítě LinkedIn nebo jiných platforem
 • Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 f GDPR)
 • Zasílání informací o náborových akcích, pracovních příležitostech, programech a workshopech
 • Profilování k posouzení vhodnosti pro konkrétní pracovní pozici
 • Uplatňování právních nároků, provádění analýzy dat.
 1. V rámci náborového procesu o Vás shromažďujeme a uchováváme následující kategorie osobních údajů:
 • Údaje, které jste nám poskytli ve svém kandidátském profilu, včetně jména a příjmení, e-mailu, telefonního čísla.
 • Údaje, které jste nám poskytli ve své žádosti (životopis, motivační dopis), včetně pracovních zkušeností, kvalifikace a jazykových znalostí.
 1. V rámci “Talent” komunity o Vás shromažďujeme a uchováváme následující kategorie osobních údajů:
 • Údaje, které jste nám poskytli ve svém kandidátském profilu, včetně jména a příjmení, e-mailu, telefonního čísla.
 • Dobrovolně poskytnuté informace nad rámec námi explicitně žádaných (není nutné k založení profilu) včetně Vašeho životopisu, oblastí Vašeho zájmu, zkušeností, pozice atd.
 1. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám kromě následujících příjemců:
 • Jiné členské společnosti PwC. Pro podrobnosti o umístěních našich členských společností klikněte zde. Osobní údaje můžeme sdílet s jinými členskými společnostmi PwC, je-li to nezbytné pro administrativní účely
 • poskytovatelé služeb, kteří nejsou členy sítě PwC (dále jen „poskytovatelé služeb třetích stran“), zpracovávající osobní údaje jménem PwC. Poskytovatelé služeb třetích stran mohou zahrnovat poskytovatele IT služeb, včetně správy identit, hostování a správy webových stránek, analýzy dat, zálohování dat, zabezpečení a ukládání dat, pokud se to týká náborového procesu;
 • Státní nebo správní orgány, nebo jiné třetí osoby podle platných právních předpisů a v souladu takovými předpisy.
 1. Provádíme „profilování“, abychom vyhodnotili, do jaké míry splňujete předpoklady pro konkrétní pracovní příležitosti. To zahrnuje použití srovnávacího algoritmu, který je schopen vyhodnotit Váš kandidátský profil a předpovědět Vaši způsobilost pro konkrétní pracovní příležitost. Toto zpracování provádíme pro účely:
 • napomáhání náborářům přiřazovat profily kandidátů k pracovním příležitostem tím, že navrhují kandidáty ke zvážení pro konkrétní pracovní příležitost; a
 • rozesílání personalizovaných doporučení pracovních příležitostí na základě Vašeho kandidátského profilu a/nebo preferencí nebo jiných informací, které by Vás mohly zajímat, jako jsou “Quantinuum” novinky, webináře a události.
Rozhodnutí o náboru nepřijímáme pouze na základě profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za prostřednictvím lidského posouzení, protože konečné rozhodnutí o náboru učiní náboráři nebo náborový manažer.
 1. Vaše osobní údaje mohou být předány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) – třetí země na základě:
 • rozhodnutí Evropské komise o označení za zemi zajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů (platí pro země, které byly předmětem rozhodnutí);
 • standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.
 1. Vaše osobní údaje budou uchovávány nejdéle po dobu náborového procesu a 6 měsíců poté. Pokud nám dáte souhlas k dalšímu zpracování pro účely náboru, Vaše osobní údaje budou uchovávány, dokud souhlas neodvoláte, nejdéle však 2 roky.
V případě, že se připojíte k “Talent” komunitě nebo nám poskytnete svou e-mailovou adresu pro zasílání pracovních nabídek a dalších elektronických komunikací, Vaše osobní údaje budou zpracovávány nejdéle 2 roky od data Vaší poslední aktivity.
 1. V souladu se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:
 • právo na přístup, na opravu (aktualizaci), na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů formou profilování;
 • právo udělený souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním;
 • podat stížnost u dozorového úřadu příslušného pro Vaše bydliště.
Společní správci se dohodli na jednotném kontaktním místě pro podávání žádostí o uplatnění zákonných práv subjektů údajů  ve vztahu k osobním údajům nebo v případě dotazů nebo stížností ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji. Vaše žádosti/dotazy
budou dále distribuovány členské společnosti ze sítě PwC v regionu CEE relevantné pro Vaši žádost nebo odpovídající Vašemu pobytu (v případě připojení k naší “Talent” komunity).
 1. Poskytnutí určitých kategorií osobních údajů může být povinné na základě relevantních pracovněprávních předpisů. U ostatních kategorií osobních údajů je jejich poskytnutí dobrovolné.
 2. V rámci některých náborových procesů PwC využívá služeb personálních agentur nebo vyhledává kandidáty na sociálních sítích LinkedIn, v těchto případech
 • personální agentura nebo LinkedIn, případně jiné podobné sociální sítě jsou zdroji osobních údajů kandidáta;
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje poskytnuté uchazečem a další kategorie osobních údajů, které jsou obsaženy v žádostech poskytnutých uchazečem dobrovolně nebo zveřejněných na výše uvedených portálech.
 1. Tato Informace o zpracování osobních údajů byla naposledy aktualizována 14. září 2023.